De Griffioen

Informatie

Wat voor een school is De Griffioen?

Op openbare basisschool De Griffioen kun je iedereen ontmoeten; zo is het in het leven ook. De Griffioen is toegankelijk voor alle kinderen, ongeacht de godsdienstige gezindheid, politieke overtuiging of afkomst. Iedereen is welkom en met iedereen wordt zoveel mogelijk rekening gehouden. Wij respecteren de diverse levensbeschouwelijke en/of maatschappelijke visies. Onderwerpen worden in de lessen van verschillende kanten belicht. Op deze manier willen wij de kinderen een goede voorbereiding op de huidige samenleving geven.

Op De Griffioen willen we goed onderwijs geven. Onderwijs dat past in deze tijd en kinderen voorbereidt op het voortgezet onderwijs en op hun toekomst. Onderwijs dat kinderen helpt de wereld te leren begrijpen.

Welke uitgangspunten vindt De Griffioen belangrijk?

·        Het welbevinden van kinderen vinden we belangrijk, daarom willen wij de kinderen een veilige, vertrouwde en sfeervolle omgeving bieden

·        Een omgeving waarin kinderen ruimte krijgen om zich te ontplooien, rekening houdend met ieders mogelijkheden

·        Een omgeving waar naast een goede basiskennis ook oog voor talent is

·        Een omgeving waar kinderen leren leren, leren werken en leren spelen, zowel zelfstandig als in teamverband

·        Een omgeving waar aandacht is voor het omgaan met elkaar (kinderen, leerkrachten en ouders), de buurt en de samenleving

·        Een omgeving waar aandacht is voor leren denken, leren samenwerken en het oplossen van problemen

·        Een omgeving die uitnodigend en uitdagend is

·        Een omgeving waar gelachen wordt

 

            Ons motto: “De Griffioen, waar we spelen, leren en werken samen doen!”

Wat is kenmerkend voor De Griffioen?

§  Betrokken leerkrachten

§  Goed onderwijs in een geordende en rustige structuur

-                Groepen 1 en 2 werken volgens het beredeneerd aanbod

-                Groepen 3 tot en met 8 werken met de instructietafel / verlengde instructie

§  Een open omgang tussen ouders, leerlingen en leerkrachten waarin verschillen geaccepteerd en gerespecteerd worden

§  Een zich steeds verbeterende zorgstructuur met speciale zorg op maat voor kinderen die dat nodig hebben

§  Moderne methoden

§  Engels vanaf groep 1

§  Ruime aandacht voor ict:

-                in alle groepen een digitaal schoolbord

-                door kinderen gemaakte powerpointpresentaties

-                tablets voor de

§  extra aandacht voor gezond gedrag (gezonde voeding en sport)

§  een modern kookatelier waar kinderen leren koken

§  een breed aanbod van activiteiten op het gebied van cultuur, sport en expressie,          zowel tussen de middag als onder schooltijd

 

Op welke wijze vindt communicatie op De Griffioen plaats?

Communicatie vinden wij erg belangrijk. Onze communicatie begint bij de voordeur(en).

Elke ochtend staan er bij de ingangen (tien minuten voor schooltijd) van de kleuter- en onderbouw personeelsleden die ouders en kinderen welkom heten. Dit is een eerste aanzet om het contact tussen ouders en school laagdrempelig te maken. De school stimuleert ouders om bij problemen contact op te nemen met de leerkrachten en evt. directie om samen tot oplossingen te komen.

Drie keer per jaar zijn er geplande contactmomenten in de vorm van een informatieavond en rapportgesprekken.

Schriftelijke informatie krijgen de ouders via onze website, e-mail, twitter, jaarkalender+ katern en de infobulletins.

 

Wie werken er op De Griffioen?

 

De schoolleiding:

               Ben van Es                         - directeur ( maan-, dins-, woens- en donderdag)

               Erna Weltevrede               - adjunct directeur (dins-, woens- en vrijdag)

 

De leerkrachten van de kleuterbouw:

               1-2a                                    - Dineke Jouwsma (bouwcoördinator) / Ramona Jansen

               1-2b                                    - Marianne van Beek

               1-2c                                    - Annet Molegraaf / Margaret van Vuuren

 

De leerkrachten van de onderbouw:

               3a-4a                                    - Inger Trenning / Elvira Nas

               3b-4b                                   - Els Moniz / Shanta Ramkhelawan

               4c-5b                                   - Theo van de Graaf / Margaret van Vuuren

               5a                                        - Lisa van der Meulen / Shauwni Vink 

    

 

De leerkrachten van de bovenbouw:

                6a                                        - Corrie Charité

                7a                                        - Ron van der Wal

                8a                                        - Jack Schaap

                8b                                        - Elly van Turenhout

                8a                                        - Jack Schaap

 

Overige medewerkers:

               Dineke de Gooijer              - IB = intern begeleider (maan-, dins- en donderdag)

               Jordi Boogers                     - vakleerkracht gymnastiek

               Miranda Droogendijk           - Ouder-Kindcoach

               Walter Liem                       - schoolarts

               Shanti Bhagwanie               - assistent jeugdzorg

               Vera Dijkstra                     - logopediste


 

 

Overblijf

Op De Griffioen hebben we een lunchcafé. Dit betekent dat de overblijfkinderen tussen de middag een volledig verzorgde lunch krijgen.

De prijs van het overblijven bedraagt € 2,50 per keer. Voor een overblijfkaart van 8 strippen betaalt u € 20,00.

 

Bij het overblijven hebben we de volgende afspraken:

 

·        Van tevoren opgeven (telefonisch{voicemail} of noteren in de overblijfagenda)

·        De strippenkaart moet vooraf betaald worden;

·        1 strip = 1 keer overblijven

·        1 strippenkaart per kind

·        De strippenkaart is bij de overblijfmedewerkers verkrijgbaar

·        De strippenkaart blijft bij de overblijf, volle kaarten gaan mee naar huis

 

Om alles te kunnen organiseren, is het van belang dat u bij de overblijfmedewerkers duidelijk aangeeft op welke dagen uw kind overblijft.

Voor het aan- of afmelden belt (voicemail) u tussen

                                                           07.30 uur en 8.15 uur

                                                                          naar

                                                             06 - 34070597

 

 

 

Ouderraad (OR) en medezeggenschapsraad (MR)

De ouderraad helpt en ondersteunt de school op diverse gebieden (feesten, hygiëne, het innen van de ouderbijdrage, begeleiden van groepjes kinderen, boodschappen etc.)

 

De leden van de ouderraad

ouders:                                                                           leerkrachten:

Geesje Speets                                                                 Elly van Turenhout

Ingeborg de Vlaming                                                        Ramona Jansen

Wendy de Visser                                                              Shanta Ramkhelawan

Melanie Leimena-Kraaijeveld

Patricia Dekker

Dewi Kalff

 

 

 

 

Medezeggenschapsraad

De MR  (afkorting van medezeggenschapsraad) heeft als taak het behartigen van de belangen van ouders, leerlingen en personeel bij het tot stand komen van het schoolbeleid. Dit gebeurt in overleg met de directie die de MR betrekt in haar besluitvorming. Dit is wettelijk geregeld in de Wet Medezeggenschap Scholen (WMS).

De MR spreekt zowel voor ouders, leerlingen als personeel en heeft het recht om met het bevoegd gezag alle onderwerpen te bespreken die de school betreffen. Ook heeft de MR recht op alle informatie die voor het uitoefenen van die taak noodzakelijk is.

 

Leden van de medezeggenschapsraad

ouders:                                                                           leerkrachten:


Oskar van Velden                                                             Dineke de Gooijer

Geesje Speets                                                                 Annet Molegraaf

 

Dineke de Gooijer en Oskar van Velden zitten namens de MR in de GMR. (gemeenschappelijk medezeggenschapsraad)

 

Ouderbijdrage

De ouderbijdrage voor leerlingen uit de groepen 1 tot en met 7 is € 46,00.

Deze bijdrage bestaat uit twee delen:

Het eerste deel van de ouderbijdrage, € 15,00, wordt gebruikt voor activiteiten als Sinterklaas, kerst, overige feesten, sportdagen en aanvullende lesmaterialen en excursies. Dit deel is een vrijwillige bijdrage.

Het tweede deel , € 31,00, wordt voor de groepen 1 en 2 voor het zomerfeest, Sinterklaas en busvervoer gebruikt.  Voor de groepen 3 tot en met 7 wordt dit gedeelte voor de schoolreis gebruikt. Dit deel is niet vrijwillig.

 

De ouderbijdrage voor leerlingen uit groep 8 is € 100,00. Het eerste deel van de bijdrage, € 15,00, is gelijk aan die van de overige groepen.

Het tweede deel, € 85,00, is voor het schoolkamp en het afscheid.

U kunt de ouderbijdrage betalen door een éénmalige machtiging of het gehele bedrag overmaken op girorekening 5547615 ten name van de ouderraad van OSB De Griffioen.

 

Gezinnen waarvan het gezinsinkomen lager is dan 120% van de bijstandsnorm kunnen een beroep doen op de Stichting Leergeld.

Het adres:                             Stichting leergeld Drechtsteden

                                            Postbus 8001

                                             3301 CA Dordrecht

                                            Telefoon: 078 – 612 31 19 (ma-vrij van 9 -12)

                                            e-mailadres:       info@leergelddrechtsteden.nl

                                            website:              www.leergelddrechtsteden.nl

 

Luizen

In samenwerking met de GGD, de ouderraad en het team worden alle kinderen op de eerste dinsdag of donderdag na een vakantie op hoofdluis gecontroleerd.

Voor alle duidelijkheid:

     - Hoofdluizen zitten alleen op schone hoofden

     - Mocht uw kind luizen hebben, dan wordt u daarvan telefonisch door de groepsleerkracht van uw kind op de hoogte gebracht      (discretie staat voorop)

Op onze website vindt u bij de rubriek ouders informatie over het behandelen van luizen.

Samenwerking externe instanties

Peuterspeelzaal

Peuterspeelzaal het Kaboutererfje is gevestigd in De Griffioen.

Peuterspeelzaal ‘t Kaboutererfje is onderdeel van de Stichting Peuterspeelzalen Dordrecht (SPD) en werkt nauw samen met obs De Griffioen. Kinderen vanaf 2 jaar kunnen 2 dagdelen per week naar de peuterspeelzaal. Vanaf 1 januari 2011 is onze peuterspeelzaal een VVE locatie. Dit betekent dat kinderen vanaf hun derde verjaardag  de mogelijkheid krijgen om 4 dagdelen per week te komen spelen. In een peutergroep spelen maximaal 16 kinderen in de leeftijd van 2 en 3 jaar onder begeleiding van 2 leidsters en een vrijwilligster.

 

Het Kaboutererfje werkt met het programma Piramide. Bij dit programma horen vaste thema’s die aansluiten bij de belevingswereld van de peuter. Bij elk thema wordt niet alleen de klas veranderd maar ook de spelmaterialen zodat de kinderen steeds weer opnieuw uitgedaagd worden om spelenderwijs de wereld om hen heen te ontdekken.

 

Elk thema biedt veel ruimte voor (vrij) spel, kringactiviteiten, knutselen, buitenspelen, zingen, boekje lezen, etc. Want het plezier hebben in spel en activiteiten is heel belangrijk.

 

Buitenschoolse opvang

De buitenschoolse opvang voor De Griffioen wordt uitgevoerd door het COKD en het SDK.

De kinderen worden op school en in de directe omgeving van de school opgevangen.

 

Schoolmaatschappelijk werk

Elk kind heeft wel eens een periode in zijn of haar leven waarin het niet zo lekker in z’n vel zit. Meestal gaat dat vanzelf weer over, maar soms duurt het langer. Dan is het goed om als ouder na te denken wat het kind nodig heeft om zich weer beter te voelen.

De ene keer is dat door als ouders iets meer of op een andere manier aandacht aan het kind te geven, een andere keer is dat door het kind tijdelijk extra ondersteuning te geven, bijv. door het schoolmaatschappelijk werk.

Op elke basisschool in Dordrecht is een schoolmaatschappelijk werker vanuit Flexus Jeugdplein werkzaam voor een paar uur per week.

Ik, Ilona van Dalen – werk meestal in een van de kamers naast de personeelskamer op de eerste verdieping van de school.

Dit schooljaar werk ik 6,5 uur per week (maandag) op OBS De Griffioen. Mijn werk is heel divers: meedenken met de intern begeleider als er zorgen zijn om een kind, gesprekken met ouders of leerkrachten als er zorgen zijn op gedrag of sociaal-emotioneel gebied (omgaan met andere kinderen, faalangst, omgaan met emoties, rouwverwerking), gesprekjes met individuele kinderen (na toestemming van ouders), maar ook groepstrainingen, zoals een sociale vaardigheidstraining. Voor de gesprekken met kinderen maak ik gebruik van werkmateriaal dat past bij de hulpvraag.

Even een eenmalige afspraak maken met SMW voor een tip of korte vraag m.b.t. gedrag, welbevinden of opvoeding van uw kind? Dat kan ook. Mail (heeft mijn voorkeur) of bel gerust naar SMW! Dan ontmoeten we elkaar op school.

Ouders, kinderen en leerkrachten! Voel je welkom!

 


Extra verlof

 

Het verlenen van extra verlof is alleen mogelijk wanneer er sprake is van gewichtige omstandigheden. Onder gewichtige omstandigheden verstaat men :

-        een huwelijk van familie tot en met de derde graad ( 1 dag )

-        een 12 ½- , 25-, 40-, 50 en 60 jarig huwelijksjubileum van ouders of grootouders ( max. 2 dagen )

-        een 25- en 40 jarig ambtsjubileum van ouders of grootouders ( 1 dag )

-        gezinsuitbreiding

-        ernstige ziekte van ouders, grootouders, broers of zusters

-        een sterfgeval

 

Géén gewichtige omstandigheden zijn in ieder geval:

 

-        Een afwijkend vakantierooster met kinderen die op andere scholen zitten.

-        Géén andere boekingsmogelijkheden voor een vakantie.

-        Vakantie buiten het seizoen in verband met lagere prijzen (een extra week er tussenuit)

-        Een uitnodiging van broer/zus, grootouders, oom/tante, neef/nicht om een dagje mee uit te gaan of mee op vakantie te     gaan buiten de schoolvakanties om.

-        Ook het verlengen van een weekend met een dag, middag of ochtend is niet toegestaan.

-        Eén of meerdere dagen eerder afreizen voor, of later terugkomen van vakantie om drukte op de wegen te vermijden.

-        Eerder afreizen omdat men vóór een bepaalde tijd het vakantieadres bereikt wil hebben.

-        Vakantieverzoeken voor de eerste 2 weken van het nieuwe schooljaar worden niet gehonoreerd.

 

Extra verlof voor meer dan 10 schooldagen moet altijd via de leerplichtambtenaar van de gemeente Dordrecht worden aangevraagd. Verzoeken om buiten de schoolvakanties op vakantie te gaan, worden door bureau leerplicht zelden gehonoreerd.

Verzoeken om extra verlof dienen ruim van tevoren schriftelijk bij de directie aangevraagd te worden.

 

Website obs De Griffioen

De Griffioen heeft een eigen website. Het adres van onze website is :

 

http://www.obsdegriffioen.nl

Wat kunt u op onze website zoal vinden:

 

-        Laatste nieuws

-        Agenda

-        Praktische informatie

-        Foto’

Trakteren

Met verjaardagen mogen de kinderen uiteraard trakteren op school. De kinderen trakteren de kinderen van hun groep en eventueel de leerkrachten van de hal waaraan hun lokaal ligt.

Ook dit schooljaar besteden wij extra aandacht aan gezonde traktaties.

Doordat kinderen op verschillende leuke manieren bezig zijn met voeding en voedsel kunnen zij later bewustere keuzes maken.

Schoolmelk (groep 1 tot en met 8)

Elke dag wordt er op school melk gedronken. U kunt uw kind zelf een beker melk meegeven, maar ook kunt u uw kind aanmelden voor het drinken van halfvolle schoolmelk of optimel drink framboos.

De aanmeldingsformulieren zijn te verkrijgen bij juffrouw Corrie.

Nadere informatie over schoolmelk kunt u lezen op www.campinaopschool.nl

U kunt eventueel ook een boterham of fruit meegeven.

Fietsen

Kinderen uit de groepen 7 en 8 zetten hun fietsen op de speelplaats met de basketbalpalen. Kinderen uit de overige groepen zetten hun fiets in de rekken op de grote speelplaats aan de achterkant. 


Laarzen

Als het regenachtig weer is en uw kind kaplaarzen draagt, wilt u dan schoenen of pantoffels meegeven om in de klas aan te trekken? De laarzen graag op de gang, onder de kapstokken, zetten. Wilt u ook zorgen dat de laarzen e.d. voorzien zijn van de naam van uw kind?

Tassen

Als kinderen hun eten, drinken, en dergelijke in een tas mee naar school brengen, moet de tas voorzien zijn van de naam.

Speelgoed meenemen (groep 1 t/m 4)

 Kinderen willen graag speelgoed mee naar school nemen om te laten zien of ermee te spelen.

Er worden in de groepen afspraken gemaakt over het tijdstip waarop dit mag.

Fruitdag

Om het eten van fruit te stimuleren, heeft De Griffioen twee fruitdagen, de woensdag en de vrijdag, ingevoerd. Wij verzoeken u om uw kind op woensdag en vrijdag een stuk fruit mee te geven.

Gezonde voeding

Op de Griffioen besteden wij aandacht aan gezond gedrag. Gezondheid is belangrijk. Gezonde leerlingen voelen zich beter en leren daardoor ook beter. Wij hebben niet alleen aandacht voor bewegen maar we proberen de leerlingen ook  bewust te maken van  gezonde voeding.

Dit doen wij door de leerlingen in ons kookatelier al op jonge leeftijd te interesseren voor voedsel. Er wordt vanaf de kleuters gekookt. Dit kan een onderdeel van een les zijn, een afsluiting van een thema of een project door de hele school. Ook productinformatie komt aan bod. Aan het eind van groep 6 krijgen de kinderen het “Griffioen kookboek”

Door middel van “Smaaklessen” leren kinderen op een speelse manier van alles over voeding en voedsel. “Smaaklessen” zijn smaakvolle, aantrekkelijke en vooral praktische lessen over voeding en voedsel. Het gaat over proeven, ruiken, voelen en zien. Oftewel: het ervaren van eten.

Roken

In onze school wordt niet gerookt. Wij verzoeken u  om ook “buiten”, op ons schoolplein, niet te roken.

 

Schooltijden

Groep 1 tot en met 4 :

Maandag        08.30 uur         tot       12.00 uur         en        13.15 uur         tot       15.15 uur

Dinsdag          08.30 uur         tot       12.00 uur         en        13.15 uur         tot       15.15 uur

Woensdag       08.30 uur         tot       12.00 uur                     ’s middags vrij

Donderdag      08.30 uur         tot       12.00 uur         en        13.15 uur         tot       15.15 uur

Vrijdag           08.30 uur         tot       12.00 uur         en        13.15 uur         tot       15.15 uur

 

Groep 5 tot en met 8

Maandag        08.30 uur         tot       12.00 uur         en        13.15 uur         tot       15.15 uur

Dinsdag          08.30 uur         tot       12.00 uur         en        13.15 uur         tot       15.15 uur

Woensdag      08.30 uur         tot       12.30 uur                     ’s middags vrij

Donderdag     08.30 uur         tot       12.00 uur         en        13.15 uur         tot       15.15 uur

Vrijdag          08.30 uur         tot       12.00 uur         en        13.15 uur         tot       15.15 uur

 

Tijden continurooster:

Groep 1 t/m 8                        08.30 uur         tot       13.30 uur


Te laat

Om half 9 beginnen de lessen en gaan de deuren dicht. Wij verwachten dat iedereen op tijd aanwezig is. Dit geldt natuurlijk ook voor de middagtijden.

Huisdieren

In verband met de hygiëne, allergie en angst van sommige kinderen worden er in school geen huisdieren toegelaten. Tevens zouden wij het op prijs stellen als u een positief voorbeeld wilt geven door uw huisdier uit te laten op plaatsen waar kinderen niet spelen. Mocht er om een of andere reden problemen ontstaan, dan kunt u altijd contact opnemen met de leerkracht van uw kind.

Fietsen

Kinderen die op de fiets komen, moeten hun fiets in de daarvoor bestemde fietsenrekken plaatsen. Op de speelplaats mag niet gefietst worden.

Mobiele telefoons

Hoewel wij geen voorstander zijn van mobiele telefoons op school kunnen er situaties zijn waarbij een mobiele telefoon handig is. Over het gebruik gelden de volgende afspraken op onze school. Zodra de kinderen op de speelplaats zijn, worden de telefoons uitgezet. Na schooltijd bij het verlaten van de speelplaats kunnen de telefoons weer aan. Op deze manier voorkomen we overlast tijdens schooltijd en het maken van ongewenste foto’s.

Mocht de telefoon toch aanstaan, dan wordt de telefoon ingeleverd bij de leerkracht. Ouders kunnen na schooltijd de telefoon ophalen.